Nieuws | Wetenschappelijke publicatie MooV studie: Toetsing logistieke uitdagingen vlaslemen

29/03/2023
moov visual

Onderzoeksprobleem

De B2BE Facilitator wenst de logistieke uitdagingen rond de mobilisatie en valorisatie van vlaslemen in kaart te brengen. Daarbij wordt een mogelijk toekomstig scenario onderzocht: wat zijn de logistieke gevolgen wanneer het vlasareaal, en dus ook de hoeveelheid geproduceerd vlaslemen, zou verdubbelen.

Doel

Minimaliseren van de kost om, bij een verdubbeling van de vlasteelt, het surplus aan vlaslemen te transporteren naar afnemers voor bestaande en nieuwe toepassingen.

Aanpak

Voor deze opdracht stelt VITO de toepassing van de MooV-service. De MooV service is specifiek ontwikkeld voor optimalisatie van logistieke ketens. In deze sectie wordt de generieke aanpak van de MooV-service toegelicht. In de volgende hoofdstukken wordt deze aanpak toegepast op de vlaslemen-case. Gezien het in deze gaat om een opdracht met beperkte omvang worden daarbij niet alle punten in detail behandeld.

Elke MooV-opdracht wordt methodisch aangepakt volgens een 12-punten stappenplan. De 12-punten zijn verder geclusterd in 3 fases; respectievelijk define, design en deliver. Dit verzekert dat alle relevante punten worden behandeld, bewaart de overzichtelijkheid en laat toe hoofd- van bijzaken te onderscheiden in overleg met klant. Een gedetailleerd overzicht van een stappenplan wordt verwezen naar Bijlage B.

De dataverzameling gebeurde in samenspraak met opdrachtgever en een vertegenwoordiger van het Algemeen Belgisch Vlasverbond. MooV deed, binnen zijn mogelijkheden de nodige inspanningen om de data zo accuraat mogelijk te verzamelen – wat niet wegneemt dat bepaalde data verder verfijnd kunnen worden.