Thema's

De B2BE Facilitator werkt elk half jaar rond een ander thema. Die thema's worden gekozen in samenspraak met de betrokken actoren uit de primaire sector en de industrie. Per thema kan u lezen wat de doelstelling is, welke obstakels nog in de weg staan en welke partijen betrokken zijn. Met dank aan de constructieve input van de betrokken speergroepclusters, kennisinstellingen, pilootinstallaties, bedrijfsorganisaties werkten we al rond de 'valorisatie van droge gewasresten' en in het komende half jaar zal de B2BE Facilitator werken rond het 'biobased worden van de primaire sector'. Voel je je aangesproken, wil je graag meer informatie of heb je een dringende vraag? Contacteer ons!

groentenveld

Thema 3: jan - juni 23. Bij de oogst van land- en tuinbouwgewassen blijven heel wat blad- en stengelresten achter: bladeren van biet, tomatenloof, preigroen, ... Hoe kunnen we die beter gebruiken?

combine harvester

Thema 1: nov 21 - mei 22. Tijdens het oogsten en verwerken van akkerbouw- en nijverheidsgewassen zoals vlas, korrelmais, tarwe en eiwitgewassen ontstaan droge gewasresten (bv. stro, vlaslemen, scheven...).

foto's potentiële thema's

Tijdens de verkennende gesprekken met de betrokken actoren, werden er nog een heel aantal interessante topics naar voor gebracht.