Thema's

De B2BE Facilitator werkt elk half jaar rond een ander thema. Die thema's worden gekozen in samenspraak met de betrokken actoren uit de primaire sector en de industrie. Per thema kan u lezen wat de doelstelling is, welke obstakels nog in de weg staan en welke partijen betrokken zijn. Met dank aan de constructieve input van de betrokken speergroepclusters, kennisinstellingen, pilootinstallaties, bedrijfsorganisaties werkten we al rond 'valorisatie van droge gewasresten, 'de primaire sector biobased: biopesticiden en -stimulantia', 'stabiliseren en valoriseren van groen loof', 'specialty chemicals uit lokale biomassa' en in het komende half jaar zal de B2BE Facilitator werken rond het het thema 'lokaal verwerkt: van biomassa tot biomassahub'. Voel je je aangesproken, wil je graag meer informatie of heb je een dringende vraag? Contacteer ons!

biomassahub

Inzamelen van lokaal beschikbare droge en natte biomassa brengt nog altijd heel wat uitdagingen met zich mee. Dat is de conclusie die de B2BE Facilitator kon trekken uit de resultaten van de voorgaande thema's

specialty chemicals

Thema 4: aug 23 - dec 23. In heel wat verschillende biomassa(rest)stromen, nevenstromen en primaire producten zitten interessante structurele en/of actieve componenten voor de chemische sector.

groentenveld

Thema 3: jan 23 - aug 23. Bij de oogst van land- en tuinbouwgewassen blijven heel wat blad- en stengelresten achter: bladeren van biet, tomatenloof, preigroen, ... Hoe kunnen we die beter gebruiken?

combine harvester

Thema 1: nov 21 - mei 22. Tijdens het oogsten en verwerken van akkerbouw- en nijverheidsgewassen zoals vlas, korrelmais, tarwe en eiwitgewassen ontstaan droge gewasresten (bv. stro, vlaslemen, scheven...).

thema's

De B2BE facilitator focust elke zes maand op een ander thema. Bij het bepalen van de thema's werd gepolst naar de mening van actoren uit de primaire sectoren, de industrie, kennis- en onderzoeksinstellingen.