Nieuws Subsidie voor circulaire ketenprojecten

12/06/2023 Bron: Provincie Oost-Vlaanderen

Deze subsidie ondersteunt de uitvoering van concrete projecten die
bijdragen aan het realiseren van een circulaire economie in
Oost-Vlaanderen.

Doelgroep

Partnerschappen van ondernemingen, lokale overheden, kennisinstellingen en andere organisaties.

Bedrag

Maximaal 25 000 EUR.

Voorwaarden

 • Een aanvraag indienen ten laatste op 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt.
 • De aanvrager is de projectverantwoordelijke van het circulair ketensamenwerkingsverband.
 • Het circulair samenwerkingsverband
  • omvat ten minste 2 partners;
  • bestaat uit ondernemingen, lokale overheden, kennisinstellingen of andere organisaties;
  • omvat ten minste 1 KMO;
  • omvat geen maatwerkbedrijven.
 • De projectpartners
  • hebben rechtspersoonlijkheid;
  • hebben hun zetel en/of activiteiten op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen;
  • voeren het project uit in daadwerkelijke samenwerking;
  • leveren een engagementsverklaring aan waarin ze hun deelname aan het project bevestigen, de projectverantwoordelijke aanduiden en de voorwaarden van het samenwerkingsproject bepalen;
  • voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere toekenning(en) van projectsubsidies;
  • voldoen aan de EU-regelgeving inzake het ontvangen van staatssteun.
 • Het project
  • heeft een provinciaal of bovenlokaal bereik en/of belang;
  • heeft als doel om producten, processen, diensten of bedrijfsmodellen circulair te ontwerpen, te produceren of te organiseren zodat minder grondstoffen worden verbruikt én minder CO2 wordt uitgestoten.
   De focus kan daarbij zowel liggen op circulaire product- en procesinnovatie als op het ontwikkelen en testen van nieuwe technologieën, tools of businessmodellen in de praktijk;
  • mag geen aanvang nemen alvorens de deputatie een beslissing heeft genomen over de aanvraag;
  • heeft een maximale looptijd van 2 jaar.
 • Deze subsidie mag niet worden gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen.
  Ze mag worden gecumuleerd met een subsidie van een andere overheid op voorwaarde dat de totale som van de projectsubsidie maximaal de kostprijs van het project bedraagt.
 • De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun.

Procedure

 • E-mail het ingevulde aanvraagformulier ten laatste op 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt naar economie@oost-vlaanderen.be.
 • Een adviescommissie, aangesteld door de deputatie, beoordeelt de aanvragen en brengt een advies uit.
 • De deputatie beslist.
 • De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.
 • De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de subsidie te (laten) controleren op basis van het 'Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies'.
 • Privacyverklaring
  De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de subsidieaanvraag.
  Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? Lees de privacyverklaring.
  De persoonsgegevens worden bewaard tot de afhandeling van de subsidie.

Documenten

Ik vraag de subsidie aan

Aanvraagformulier